Erasmus+ projektas „Photography Kaleidoscope: Inclusion, Communities, and Knowledge“ („Fotografijos kaleidoskopas: įsitraukimas, bendruomenės ir išmanymas“) kirtas ugdyti pažinimą, kūrybiškumą, bendruomenių įsitraukimą, pasitelkiant vieną iš lengviausiai prieinamų technologijų ir meno formų – fotografiją. Tikimasi, kad projektas padės kurti ir plėtoti tvarius tarptautinius santykius ir tarpkultūrinius ryšius. Bus lavinami suaugusiųjų švietime dalyvaujančių asmenų įgūdžiai ir kompetencijos, būtini norint priimti kūrybiškus, novatoriškus sprendimus ir suvaldyti esamus iššūkius, bei ugdoma kūrybiška, pilietiška savimonė. Projektas bus įgyvendintas 2022–2024 m.

Photokick profile pic blue rings

Projekto tikslinė auditorija:

  • Suaugusieji, stokojantys bazinių gebėjimų, turintys žemą kvalifikaciją arba besimokantys neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokyklose/centruose.
  • Suaugusiųjų edukatoriai, andragogai ir kiti specialistai, užsiimantis suaugusiųjų grupių konsultavimu, ugdymu, kūrybiškumu grįstu švietimu, fotografijos aktualizavimu ir kita veikla, susijusia su kultūrine suaugusiųjų raiška.
  • Oficialūs ir asocijuoti partneriai. Į projekto produktų kūrimą, pristatymą, testavimą ir sklaidą įsitrauks įvairios visuomenės grupės: suaugusiųjų švietėjai, dirbantys partnerių ir asocijuotų partnerių organizacijose; viešųjų bibliotekų, muziejų, NVO sektoriaus švietimo ir kultūros organizacijų atstovai; besimokantieji suaugusieji; vietos bendruomenių nariai; politikai; žiniasklaidos atstovai; formaliojo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo specialistai ir kiti, besidomintys suaugusiųjų ugdymu pasitelkiant kūrybiškumą, kultūrą ir meną.

Pagrindiniai projekto tikslai:

  • stiprinti andragogų ir kitų neformaliojo suaugusiųjų švietimo srities specialistų, dirbančių kultūros ir kūrybiškumo srityje, kompetencijas, pasitelkiant tarptautinę patirtį; palengvinti mokymosi procesą; ugdyti naujus suaugusiųjų įgūdžius ir kompetencijas; skatinti kūrybiškumą ir dalinimąsi patirtimi;
  • pasitelkti edukacinius ir meninius fotografijos aspektus, siekiant motyvuoti suaugusiuosius įsitraukti į mokymosi procesą, įgyti naujų įgūdžių ir kompetencijų; ugdyti kūrybiškumą ir dalintis patirtimi.

Projekto rezultatai bus viešai prieinami. Rezultatai bus skirti neformaliajam suaugusiųjų švietimui: socialinei ir kultūrinei įtraukčiai; andragogų ir besimokančiųjų gebėjimų ir kompetencijų ugdymui; akiračio plėtimui; kūrybiškumo, meninio stiliaus ir inovatyvumo ugdymui.

Veiklos

Projekto metu planuojama sukurti du intelektinius produktus, skirtus neformaliajam suaugusiųjų švietimui:

  1. edukacinių parodų kūrimo gaires;
  2. tarptautinės (bendras partnerių produktas), edukacinės, meninės fotografijos parodos programą.

Siekiant įgyvendinti projekto tikslus ir pasiekti numatytus kiekybinius bei kokybinius rezultatus, numatoma surengti: tris tarptautinius partnerių susitikimus; dvejus mokymus, skirtus edukacinių parodų kūrimo gairėms; dvejus parengtų gairių testavimus su asocijuotais partneriais; tarptautinės edukacinės, meninės fotografijos parodos programos testavimą/pristatymą šalyse-partnerėse (iš viso 5), du projekto rezultatų viešinimo renginius, šešis projekto viešinimo renginius. Taip pat bus užtikrinta nuolatinė komunikacija tarp projekto koordinatoriaus, partnerių ir asocijuotų partnerių.

Kiekvienoje šalyje-partnerėje bus organizuojamas specialus konkursas, kuris padės reklamuoti projektą, pritraukti daugiau dalyvių į projekto veiklas ir skatins platesnę rezultatų sklaidą. Taip pat visi projekto partneriai pristatys šį projektą regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu dalyvaudami įvairiuose renginiuose, mokymuose ir konferencijose. Projekto įgyvendinimo ir administravimo dotacija bus panaudota dviejų renginių, skirtų projekto rezultatų testavimui, organizavimui Lietuvoje ir Ispanijoje kartu su asocijuotais partneriais – dalyviais iš neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizacijų. Taip pat bus surengti penki projekto rezultatų testavimo renginiai visose šalyse-partnerėse. Jų metu bus pristatytas projektas, tikrinami rezultatai, vyks įvairios veiklos, seminarai, mokymai.