Erasmus+ projekts “Fotogrāfijas Kaleidoskops: iekļaušana, kopienas un zināšanas” ir veidots atbilstoši aktuālai situācijai. Tā mērķis ir veicināt prasmju, radošumu un iekļaujošu sabiedrību, izmantojot vienu no vieglāk pieejamām tehnoloģijām un mākslas formām – fotogrāfiju. Turklāt paredzams, ka projekts palīdzēs veidot un attīstīt ilgtspējīgu starptautisku sadarbību, izglītot un pilnveidot pieaugušo izglītībā iesaistīto prasmes un kompetences, kas nepieciešamas, lai pieņemtu radošus un inovatīvus lēmumus, kontrolēt aktuālos izaicinājumus un riskus, veicināt starpkultūru mijiedarbību un radošu iedzīvotāju pašapziņu. Šis projekts tiks īstenots 2022.-2024.gadā.

Photokick profile pic blue rings

Projekta mērķa grupas:

  • Pieaugušie izglītojamie, bez iepriekšējas pieredzes un prasmēm fotogrāfijā, ar pamata kvalifikāciju, vai izglītojamie pieaugušo izglītības skolā/centrā.
  • Pieaugušo pedagogi, pasniedzēji un personāls, kas iesaistās pieaugušo grupu konsultēšanā, apmācībā, izglītošanā, balstoties uz radošumu, fotografēšanas aktualizāciju un ar darbu saistītām kultūras aktivitātēm.
  • Oficiālie un asociētie partneri. Projekta produktu radīšanā, prezentēšanā, testēšanā un izplatīšanas procesā tiks iesaistītas dažādas sabiedrības grupas: pieaugušo pedagogi no partneru un asociēto partneru organizācijām; bibliotēku, muzeju, NVO sektora izglītības un kultūras organizāciju pārstāvji; pieaugušie izglītojamie; vietējo kopienu locekļi; politiķi; plašsaziņas līdzekļu pārstāvji; formālās un neformālās pieaugušo izglītības profesionāļi un citi, kas ir ieinteresēti pieaugušo izglītībā, izmantojot radošumu, kultūru un mākslu.

Galvenie projekta mērķi:

  • stiprināt pasniedzēju un cita pieaugušo izglītības jomas personāla kompetences, strādājot kultūras un radošuma jomā, vienlaikus izmantojot starptautisko pieredzi, atvieglot mācību procesu, apgūt jaunas pieaugušo prasmes un kompetences, izkopt radošumu un dalīties pieredzē;
  • izmantot fotogrāfijas izglītojošās un mākslinieciskās vērtības, lai motivētu pieaugušos iesaistīties mācību procesā, apgūt jaunas prasmes un kompetences, izkopt radošumu un dalīties pieredzē.

Projekta rezultāti būs publiski pieejami, specializēti darbam ar pieaugušajiem, tas ir, sociālkultūras iekļaušanas motivācijai, pedagogiem un audzēkņu prasmju un kompetenču attīstībai un pilnveidošanai, kas saistīti ar mācīšanos, pasaules uzskatu paplašināšanu, radošuma motivēšanu, mākslinieciskā stila un inovatīva skatījuma attīstīšanu par aktuālajiem izaicinājumiem.

Darbības

Projekta laikā plānots radīt 2 intelektuālos produktus, kas pielāgoti pieaugušo neformālajai izglītībai:

  1. vadlīnijas izglītojošu izstāžu veidošanai;
  2. starptautiskas (kopīga partneru satura) izglītojošas fotogrāfijas izstādes programma.

Lai sasniegtu projekta mērķus un sasniegtu plānotos kvantitatīvos un kvalitatīvos rezultātus, plānots organizēt: 3 partneru sanāksmes, 2 mācību pasākumi veidojot vadlīnijas izglītojošu izstāžu veidošanai, divi vadlīniju testi ar asociētajiem partneriem, starptautiskas izglītojošas fotogrāfijas izstādes programmas testēšana/ prezentācijas partnervalstīs (kopumā 5), 2 rezultātu popularizēšanas pasākumi, 6 projekta popularizēšanas pasākumi, t.sk. pastāvīga saziņa starp projekta koordinatoru, partneriem un asociētajiem partneriem.

Kā arī katrā valstī tiks rīkots īpašs konkurss publikai. Šis konkurss palīdzēs popularizēt projektu un piesaistīt vairāk dalībnieku projekta aktivitātēm un rezultātu izvērtējumam, kas tiks veikts pēc projekta beigšanas. Visi partneri pārstāvēs šo projektu reģionālā, valsts un starptautiskā līmenī, piedaloties dažādos pasākumos, apmācību aktivitātēs un konferencēs. Projekta īstenošanas un pārvaldības grants tiks lietots, lai organizētu divus rezultātu pārbaudes testus Lietuvā un Spānijā ar saistītajiem partneriem-dalībniekiem no pieaugušo neformālās izglītības iestādēm; piecas rezultātu pārbaudes visās partnervalstīs. Šo pasākumu laikā tiks prezentēts projekts, pārbaudīti rezultāti, veiktas dažāda veida aktivitātes, darbsemināri un iekšējas apmācības.